Länkstig

Vem kan söka skydd?

Alla forskare som placeras inom Scholars at Risk måste först ansöka om skydd via SAR:s hemsida.  Scholars at Risk

SAR gör därefter en bedömning av ansökan där utgångspunkten är hur nätverket bäst kan stödja den riskutsatta forskaren. Vissa forskare erbjuds stöd och vägledning medan andra går vidare till att matchas med ett lärosäte för en tillfällig placering som SAR-forskare.

Det kan finnas en rad anledningar till att en forskare är riskutsatt. Det kan handla om att forskaren bedriver en regimkritisk eller kontroversiell forskning, eller att forskaren är utsatt för risk på grund av kön, sexualitet eller etnisk tillhörighet. Forskare i länder som befinner sig i krig eller konflikt kan också vara särskilt riskutsatta.

1. Förbereda ett mottagande - Finansiering

Om ditt lärosäte är intresserat av att ta emot en riskutsatt forskare behöver ni först göra en inventering för att skapa överblick över prioriteringar och resurser. På vilka institutioner finns det intresse för att ta emot en forskare, och vad är de ekonomiska förutsättningarna för att göra det?

Vid de svenska lärosäten ser finansieringsmodellerna för mottagande olika ut. Vissa har möjlighet att avsätta centrala medel för att bekosta forskarens lön och kringkostnader. Det finns även andra modeller, exempelvis att på institutionsnivå avsätta medel från externt finansierade forskningsprojekt, att kombinera finansieringskällor vid lärosätet, eller att erbjuda stipendier.

Som medlem i Scholars at Risk-nätverket har ditt lärosäte möjlighet att söka medfinansiering för mottagande via SAR-Sverige. Du kan höra av dig till sekretariatet för SAR Sverige om du har frågor om detta.

Det är viktigt att ni kan säkerställa resurser för att erbjuda forskaren en lön eller ett stipendium under hela vistelsetiden, dessutom en kontorsplats/dator mm, samt att ni identifierar en akademisk mentor som kan ta emot och prioritera tid med forskaren.

2. Förbereda ett mottagande - Urval och inbjudan

Scholars at Risks huvudkontor i New York är den primära samarbetspartnern i matchningsprocessen. SAR-NY har en person i sitt ”protection team” som jobbar aktivt för att arrangera placeringar i Sverige. Om ditt lärosäte är medlem i SAR-nätverket kan du höra av dig till SAR-NY för att få forskarprofiler skickade till dig, så att ni sedan kan göra en bedömning på lärosätet. Det är också vanligt att riskutsatta forskare själva hör av sig med frågor om en möjlig matchning in i en forskargrupp. Även i sådana fall ska SAR-NY involveras för att säkerställa att en riskbedömning har gjorts. Forskarprofilerna bedöms utifrån lärosätets egna förutsättningar och prioriteringar. Kriterier som språkkunskaper, karriärnivå och potentialen för att båda parter får ett utbyte av vistelsen är relevanta att ta i beaktning. Det finns ett antal varianter på hur en matchning kan inledas, men obligatoriska steg som alltid ingår i matchningsprocessen är:

 • En intervju mellan den riskutsatta forskaren och den tänkta värdinstitutionen. Vanligtvis deltar både en möjlig akademisk mentor och institutionens HR-resurs. I intervjun deltar även representant från SAR-NY. Det rekommenderas också att lärosätets SAR-kontaktperson deltar.
 • Vid bekräftat gemensamt intresse ska värdinstitutionen utforma ett ”Letter of Offer”, som innehåller information om anställningsformen, anställningstiden, lönenivån, och en arbetsbeskrivning. Letter of Offer anger också ett sista datum för att besvara erbjudandet.  

Du är välkommen att vända dig till SAR-Sveriges sekretariat för råd och rekommendationer i urval- och inbjudningsfasen.

3. Förbereda ankomsten – Logistik och praktiska arrangemang

Ofta befinner sig forskaren utanför Sverige när hen får erbjudandet. Så fort forskaren har tackat ja till erbjudandet bör en process för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige inledas. Migrationsverket har ofta långa handläggningstider.

Följande ska göras:

 • Tillhandahålla dokument till forskaren som Migrationsverket kräver, tex mottagningsavtal och sjukförsäkringsintyg
 • Boka resa till Sverige för forskaren och eventuell medföljande familj
 • Hjälpa till att hitta boende
 • Hjälpa till att ordna skola/förskola för eventuella medföljande barn
 • Övrig support för familjen

I samband med ett mottagande rekommenderar vi att tre eller fler personer vid mottagande lärosätet tilldelas ett ansvar för forskaren.

 • SAR-kontaktpersonen: för övergripande frågor och samordning
 • Administrativ mentor: för att så tidigt som möjligt bidra till att forskaren kommer i ordning med anställningsavtal, samordningsnummer/personnummer och bankkonto. Ofta finns etablerade rutiner för mottagande av internationell personal vid lärosätet att luta sig mot. Dock finns också SAR-specifika frågor att ta ställning till, bland annat säkerhetsplanering och eventuella behov av psykologisk support. 
 • Akademisk mentor: för att säkerställa en meningsfull vistelse och ett akademiskt utbyte, där flest möjliga aktiviteter av relevans för karriärutvecklingen erbjuds för forskaren

4. Ankomst

Lärosätets existerande rutiner för att emot gästforskare kan ofta användas som riktlinje. Här är exempel på aktiviteter som mottagande institution förväntas ta hand om:

 • Välkomstmöte
 • Lämna ut nycklar, anvisa kontorsplats, ge tillgång till dator
 • Instruera i hur man öppnar ett bankkonto
 • Nödvändiga rutiner för löneutbetalning
 • Dessutom rekommenderas ett möte med säkerhetsansvarig vid ditt lärosäte

5. Stödja forskarens karriärutveckling under vistelsen

Den akademiska mentorn har en viktig roll för att forskarens vistelse vid lärosätet ska bli lyckad och leda till möjligheter framåt. Ifall ytterligare resurser vid lärosätet kan aktiveras är det givetvis bra, exempelvis forskningsrådgivning eller karriärvägledning. Forskaren behöver sannolikt stöd i ett flertal av punkterna nedan:

 • Att kunna överblicka/navigera i det svenska akademiska systemet
 • Att förstå hur svensk forskningsfinansiering fungerar
 • Att identifiera egna styrkor och utvecklingsområden
 • Att identifiera möjliga och nödvändiga nästa steg i karriärutvecklingen
 • Att delta i nätverkande aktiviteter, som föreläsningar, seminarier och konferenser
 • Fortbildning inom ex akademiskt skrivande, projektansökningar, etc
 • Deltagande på relevanta kurser, certifiering, etc

Resurser online som kan utgöra ytterligare stöd för forskaren:

6. Avsluta en placering

I god tid inför avslutningen av placeringen bör ditt lärosäte föra en dialog om möjliga nästa steg för forskaren. En riktlinje är att påbörja denna dialog minst 6 månader innan placeringen avslutas. Några viktiga förhållningssätt som utvecklats i dialog med erfarna kontaktpersoner:   

 • Kartläggning. Diskussionen om nästa steg bör ta utgångspunkt i forskarens förutsättningar, och därmed behövs den akademiska mentorns input. 
 • Avstämning kring förväntningar. Det är av stor vikt att vara tydlig och transparent med vilka möjligheter som finns eller inte finns. 
 • Undersöka om en ny placering är möjlig genom att aktivera kontaktnätverk lokalt, nationellt eller internationellt. 
 • Information om alternativa karriärvägar utanför akademin.

Handbok om mottagande

På Scholars at Risks sida kan du ladda ner en handbok om mottagande.

How to Host Handbook